Πρακτικό Σεμινάριο Εφαρμογής Ν.4412 για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Live Online Training)

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
Παρ, 12 Μαρ 2021 09:30 - 17:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

Πρακτικό Σεμινάριο Εφαρμογής Ν.4412 για τις Δημόσιες Συμβάσεις

(11:00 - 17:00)

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πτυχές του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από την μέχρι σήμερα εφαρμογή και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από Νομική, όσο και από Διαχειριστική πλευρά, σε πρακτικά ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων. Αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για την καθημερινή Λειτουργία και Οργάνωση των Διεργασιών τόσο των αναθετουσών Αρχών, όσο και των αρμόδιων Τμημάτων των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων, σε όλα τα στάδια της Διαδικασίας Προετοιμασίας και Υποβολής Προσφοράς, Ανάθεσης και Εκτέλεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε Στελέχη και Νομικούς Συμβούλους αναθετουσών Αρχών που συμμετέχουν σε Διαδικασίες Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων (π.χ. διευθύνσεις Προμηθειών κλπ.)
 • Σε εξειδικευμένα Στελέχη Εταιρειών - Οικονομικών Φορέων ή Συμβούλους που ασχολούνται με Δημόσιους Διαγωνισμούς και πρέπει να γνωρίζουν τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την προετοιμασία μιας προσφοράς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης μιάς σύμβασης, αλλά και να έχουν μια «εκ των έσω» γνώση των Διαδικασιών Ανάθεσης - Προμηθειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α

   
 1. Ο ν. 4412/2016: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
 2. Διαδικασίες Προμηθειών: το Εσωτερικό Περιβάλλον
  • Διασύνδεση μεταξύ των Υπηρεσιών
  • Νομική Υπηρεσία
  • Αποφαινόμενα Όργανα
  • Προτυποποίηση Εγγράφων
  • Κατάρτιση
 3. Διαδικασίες Προμηθειών: το Εξωτερικό Περιβάλλον
  • Σχέσεις με Αγορά
  • Προμηθευτές
  • Ενημέρωση
 4. Οργάνωση Τομέα Προμηθειών (αναθέτουσες Αρχές)
  • Τμήματα – Αρμοδιότητες
  • Αντικείμενα Προμηθειών
  • ΕΣΗΔΗΣ
  • Διασύνδεση με ERP
  • Προτυποποίηση Διαδικασιών
 5. Οργάνωση Τομέα Προμηθειών (Οικονομικοί Φορείς)
  • Παρακολούθηση Διαγωνισμών
  • Έγκαιρη Προετοιμασία
  • Έκδοση Πιστοποιητικών (και κατά χρόνο Υποβολής Προσφοράς)
  • ΤΕΥΔ – ΕΕΕΣ
  • ΕΣΗΔΗΣ
  • Κρίσιμα σημεία Διακήρυξης
  • Επικοινωνία με αναθέτουσα Αρχή

ΜΕΡΟΣ Β

 1. Το Αίτημα Προμήθειας
  • Προετοιμασία
  • Διαβούλευση με Αγορά
  • Τεχνικές Προδιαγραφές
 2. Προγραμματισμός Προμηθειών
 3. Ανάληψη Δεσμεύσεων
  • Ετήσια - Πολυετής
 4. Διαδικασίες Ανάθεσης
  • Κατάτμηση
 5. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής – Κριτήρια Ανάθεσης
 6. Προετοιμασία Διακήρυξης
  • Πολυετείς Συμβάσεις
  • Δικαιώματα Προαίρεσης
  • Συμφωνίες – Πλαίσιο (39)
  • Τήρηση Περιβαλλοντικής - Εργατικής / Κοινωνικοασφαλιστικής Νομοθεσίας (18, παρ. 2)
  • Ενημέρωση Υποψηφίων (70)
  • Υπεργολαβία (58-131) - Δάνεια Εμπειρία (78)

ΜΕΡΟΣ Γ

 1. Διεξαγωγή Διαγωνιστικής Διαδικασίας
 2. Στάδια Διαδικασίας (Ενοποίηση?)
 3. Επιτροπές Αξιολόγησης (Σύνθεση - Διαδικασία)
  • Όργανα Διενέργειας Διαγωνισμών
  • Σύγκρουση Συμφερόντων (24)
 4. Ειδικά Θέματα Ενδιαφέροντος
  • Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης (104-105) (Δικαιολογητικά - Κοινοποιήσεις)
  • Ματαίωση Διαδικασίας (106)

ΜΕΡΟΣ Δ

 1. Κανόνες Εκτέλεσης (Αγαθά - Υπηρεσίες) (άρθρα 200 επ.)
  • Εφαρμοστέο Δίκαιο (129)
  • Ολοκλήρωση (202)
  • Τροποποίηση - Μονομερής Λύση Σύμβασης (132-133)
  • Παρακολούθηση Σύμβασης
 2. Παραλαβή Αγαθών - Υπηρεσιών
 3. Επιτροπές Παραλαβής
 4. Πρωτόκολλα Παραλαβής
 5. Αυτοδίκαιη Παραλαβή
 6. Ποινικές Ρήτρες (218)
 7. Έκπτωση (203)

ΜΕΡΟΣ Ε

 1. Δικαστική Προστασία
  • Συνοπτικός Διαγωνισμός
  • Ανοικτός Διαγωνισμός
  • ΕΑΑΔΗΣΥ
  • ΑΕΠΠ (Σχόλια - Νομολογία)
 2. Παρατηρήσεις - Συζήτηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νίκος Στυλιανίδης, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Θεωρίας του Δικαίου, δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια και Νομικός Σύμβουλος επιλεγμένων Φορέων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα σε θέματα Διοικητικού Δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, θεσμικής Οργάνωσης και Εφαρμοσμένης Νομικής Έρευνας. Έχει διατελέσει Σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και έχει διδάξει σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Περιλαμβάνονται

 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 290 ευρώ. Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,24%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Τηλέφωνο
210 62 15 220
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Δημητριάδη Ζήλη

 

 

Χάρτης