ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4412/2016 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4782/2021 (Live Online Training)

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Παρ, 9 Ιουλ 2021 11:00 - 17:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4412/2016 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4782/2021

Η Εφαρμογή στην Πράξη

(11:00 - 17:00)

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πλέον σημαίνουσες πτυχές του Ν.4412/2016, ιδίως σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων αγαθών – υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από Νομική, όσο και από Διαχειριστική πλευρά. Επικεντρώνεται, σε ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων και αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για την καθημερινή Λειτουργία και Οργάνωση των διαδικασιών και λειτουργιών, τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των αρμόδιων Τμημάτων των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας Προετοιμασίας και Υποβολής Προσφοράς, Ανάθεσης και Εκτέλεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης. Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις διαδικασίες προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και μέσω αναφοράς στην πλέον πρόσφατη νομολογία της ΑΕΠΠ και των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρόσφατες (9.3.2021), εκτεταμένες τροποποιήσεις του νόμου (Ν.4782/2021) και στην κριτική επισκόπηση των κυριότερων από αυτές, υπό το πρίσμα τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής, θα γίνεται καταγραφή του online σεμιναρίου, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο συμμετέχων να το παρακολουθήσει και ασύγχρονα (σε άλλη χρονική στιγμή εντός μίας εβδομάδας από τη διεξαγωγή)

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε Στελέχη και Νομικούς Συμβούλους Αναθετουσών Αρχών που συμμετέχουν σε Διαδικασίες Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων (π.χ. Διευθύνσεις Προμηθειών, νομικές υπηρεσίες κ.λπ.)
 • Σε εξειδικευμένα Στελέχη - νομικούς συμβούλους Εταιρειών - Οικονομικών Φορέων ή Συμβούλους που ασχολούνται με Δημόσιους Διαγωνισμούς και πρέπει να γνωρίζουν τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την προετοιμασία μιας προσφοράς, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους κατά την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης μιας σύμβασης, αλλά και να έχουν μια «εκ των έσω» γνώση των Διαδικασιών Ανάθεσης - Προμηθειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α

   
 1. Ο Ν.4412/2016 και οι πρόσφατες τροποποιήσεις του (Ν.4782/2021): Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
 2. Διαδικασίες Προμηθειών: το Εσωτερικό Περιβάλλον
  • Διασύνδεση μεταξύ των Υπηρεσιών
  • Νομική Υπηρεσία
  • Αποφαινόμενα Όργανα
  • Προτυποποίηση Εγγράφων
  • Κατάρτιση
 3. Διαδικασίες Προμηθειών: το Εξωτερικό Περιβάλλον
  • Σχέσεις με Αγορά - Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις με Αγορά
  • Προμηθευτές
  • Ενημέρωση
 4. Οργάνωση Τομέα Προμηθειών (αναθέτουσες Αρχές)
  • Τμήματα - Αρμοδιότητες
  • Αντικείμενα Προμηθειών
  • ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ: ανάρτηση άνω των 2.500 ευρώ
  • Διασύνδεση με ERP
  • Προτυποποίηση Διαδικασιών
 5. Οργάνωση Τομέα Προμηθειών (Οικονομικοί Φορείς)
  • Παρακολούθηση Διαγωνισμών
  • Έγκαιρη Προετοιμασία
  • Έκδοση Πιστοποιητικών (και κατά χρόνο Υποβολής Προσφοράς)
  • ΤΕΥΔ - ΕΕΕΣ
   • Κατάργηση ΤΕΥΔ
   • Διευκρινίσεις ΕΕΕΣ - εκ νέου Υποβολή
  • ΕΣΗΔΗΣ
  • Κρίσιμα σημεία Διακήρυξης
  • Επικοινωνία με Αναθέτουσα Αρχή

ΜΕΡΟΣ Β

 1. Το Αίτημα Προμήθειας
  • Προετοιμασία
  • Διαβούλευση με Αγορά
  • Τεχνικές Προδιαγραφές
 2. Προγραμματισμός Προμηθειών
 3. Ανάληψη Δεσμεύσεων
  • Ετήσια - Πολυετής
 4. Διαδικασίες ανάθεσης
  • Κατάτμηση
  • Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής - Κριτήρια Ανάθεσης
  • Απ’ ευθείας ανάθεση
 5. Προετοιμασία Διακήρυξης
 6. Πολυετείς Συμβάσεις
  • Δικαιώματα Προαίρεσης
  • Συμφωνίες – Πλαίσιο
  • Τήρηση Περιβαλλοντικής - Εργατικής / Κοινωνικοασφαλιστικής Νομοθεσίας (18, παρ. 2) - κατάργηση ΣΕΠΕ πλην Συμβάσεων Φυλάξεων - Καθαρισμού
  • Ενημέρωση Υποψηφίων
  • Εγγυήσεις - επί του Προϋπολογισμού
  • Λόγοι αποκλεισμού
  • Υπεργολαβία - Δάνεια Εμπειρία

ΜΕΡΟΣ Γ

 1. Διεξαγωγή Διαγωνιστικής Διαδικασίας
 2. Στάδια Διαδικασίας (Ενοποίηση)
 3. Επιτροπές Αξιολόγησης (Σύνθεση - Διαδικασία)
  • Όργανα Διενέργειας Διαγωνισμών
  • Σύγκρουση Συμφερόντων
 4. Ειδικά Θέματα Ενδιαφέροντος
  • Συμπλήρωση ελλειπόντων Δικαιολογητικών
  • Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβασης (Δικαιολογητικά - Κοινοποιήσεις) - κατακύρωση 80 - 120% ποσότητας
   • Κοινοποίηση και σε προσωρινό Ανάδοχο
   • Συμπλήρωση Δικαιολογητικών
   • «Απατηλές» Δηλώσεις
  • Ματαίωση Διαδικασίας

ΜΕΡΟΣ Δ

 1. Κανόνες Εκτέλεσης (Αγαθά - Υπηρεσίες) (άρθρα 200 επ.)
  • Εφαρμοστέο Δίκαιο
  • Ολοκλήρωση
  • Τροποποίηση - Μονομερής Λύση Σύμβασης
  • Παρακολούθηση Σύμβασης
 2. Παραλαβή Αγαθών - Υπηρεσιών
  • Επιτροπές Παραλαβής
  • Πρωτόκολλα Παραλαβής
  • Αυτοδίκαιη Παραλαβή
  • Ποινικές Ρήτρες - εξομοίωση Αγαθών - Υπηρεσιών
  • Έκπτωση

ΜΕΡΟΣ Ε

 1. Δικαστική Προστασία
  • Απ’ ευθείας ανάθεση - έως 30.000 ευρώ
  • Συνοπτικός Διαγωνισμός - επί της ουσίας Κατάργηση
  • Ανοικτός Διαγωνισμός
  • ΕΑΑΔΗΣΥ
  • ΑΕΠΠ (Σχόλια - Νομολογία) - αρμοδιότητα άνω των 30.000 ευρώ
 2. Παρατηρήσεις - Συζήτηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νίκος Στυλιανίδης, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Θεωρίας του Δικαίου, δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια και Νομικός Σύμβουλος επιλεγμένων Φορέων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα σε θέματα Διοικητικού Δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, θεσμικής Οργάνωσης και Εφαρμοσμένης Νομικής Έρευνας. Έχει διατελέσει Σύμβουλος στα Υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και έχει διδάξει σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Περιλαμβάνονται

 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου, σε ηλεκτρονική μορφή
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 290 ευρώ. Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Παρασκευή 24 Ιουνίου 2021

Τηλέφωνο
210 62 15 220
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Δημητριάδη Ζήλη

 

 

Χάρτης