Applied Professional Training - APT

HRM Auditing (Live Online Training)

 

Τελευταία Ημερομηνία: 
Τρι, 21 Δεκ 2021 09:30 - 17:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

HRM AUDITING

Το Σεμινάριο αυτό, είναι ένα εντατικό Workshop στο οποίο παρουσιάζονται βήμα προς βήμα όλες οι δραστηριότητες ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος HRM. Η προσέγγιση είναι Διεργασιοκεντρική, δηλαδή καταγράφονται όλα τα βήματα των δραστηριοτήτων του HRM. Σε κάθε δραστηριότητα παρουσιάζονται οι απαραίτητες Εισροές και Εκροές των Πληροφοριών, ο τρόπος σύνδεσης τους με το ERP της Εταιρείας, τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, οι Καλές Πρακτικές - Αρχές και οι σημαντικότεροι παγκοσμίως Δείκτες.

Όπως είναι γνωστό, ο σύγχρονος Ρόλος του HRM είναι η ευθυγράμμιση των ανθρώπων ενός Οργανισμού - Επιχείρησης, ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούμενες Δεξιότητες και τις κατάλληλες Συμπεριφορές (Κουλτούρα), προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι Στρατηγικοί Στόχοι του Οργανισμού.

Κρίσιμα θέματα όπως, η επιλογή του κατάλληλου Προσωπικού, οι Πολιτικές Παρακίνησης και Ανάπτυξης του Προσωπικού, η Διαχείριση των Αλλαγών, τα Συστήματα Κινήτρων, η Διαχείριση της Απόδοσης και της Αξιολόγησης, παρουσιάζονται με απλότητα και πληθώρα παραδειγμάτων Best Practices επιτυχημένων Οργανισμών και Case Studies, που εμπεδώνονται μέσα από βιωματικές Ασκήσεις.

Παρέχονται Εργαλεία υπό μορφή CheckList και Excel που δίνουν τη δυνατότητα Αξιολόγησης των διαφόρων τομέων του HRM, προκειμένου να σχεδιαστούν Δράσεις Βελτίωσης.

Επίσης, παρουσιάζονται Videos στα οποία οι Ομάδες καλούνται να παρουσιάσουν τα εντοπιζόμενα Λάθη και να συζητηθούν τα Best Practices.

Ακόμα και Επιχειρήσεις με εξαιρετικά Οργανωμένο Σύστημα HRM, θα έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν περιοχές Βελτίωσης, αφού στα ελεγχόμενα σημεία περιλαμβάνονται και αυτά που προβλέπονται από τα δύο μοντέλα Αριστείας, το Ευρωπαϊκό EFQM (European Foundation for Quality Management) και το Αμερικάνικο BALDRIGE (Malcolm Baldrige National Quality Award - MBNQA).

Παρέχεται δηλαδή ένα έγκυρο Εργαλείο, με το οποίο η Διοίκηση του κάθε Οργανισμού διαρκώς ακτινογραφεί το Επίπεδο Ποιότητας της Λειτουργίας του HRM, αφενός μέσω των απαντήσεων στα επί μέρους ερωτήματα, αφετέρου μέσω των Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης HRM που τα Συστήματα Αριστείας προτείνουν.

Με βάση τις ελλείψεις που θα εντοπισθούν, σχεδιάζονται και υλοποιούνται οι απαραίτητες Βελτιώσεις, ενισχύοντας έτσι τον σύγχρονο ρόλο του HRM που είναι η ευθυγράμμιση των ανθρώπων ενός Οργανισμού - Επιχείρησης, ώστε να αναπτύξουν τις απαιτούμενες Δεξιότητες και τις κατάλληλες Συμπεριφορές (Κουλτούρα) προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι στρατηγικοί Στόχοι του Οργανισμού.

Το Σεμινάριο αυτό, έχει Στόχο να δώσει την απαραίτητη τεχνογνωσία στα Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, που επιθυμούν:

 • Να ξεκινήσουν το «στήσιμο» ενός Συστήματος HRM από μηδενική βάση
 • Να αποτυπώσουν πλήρως τις υπάρχουσες αδυναμίες - ελλείψεις ενός ήδη εγκατεστημένου Συστήματος HRM
 • Να σχεδιάσουν Δράσεις Βελτίωσης για το υπάρχον Σύστημα HRM, αξιοποιώντας τις βέλτιστες Πρακτικές

Οι Σύμβουλοι της Εταιρείας μας θα καλύπτουν επι 12 μήνες την υποστήριξη των Συμμετεχόντων, παρέχοντας απαντήσεις – διευκρινίσεις σε πιθανές ερωτήσεις τους.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Γενικούς Διευθυντές και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων, Διευθυντές HRM, Στελέχη υπεύθυνα για τη Διαχείριση της Απόδοσης των Εργαζομένων και τη Βελτίωση του εργασιακού κλίματος του Τμήματός τους. Απευθύνεται επίσης, στους Διευθυντές Ποιότητας που θα τους βοηθήσουν να διευρύνουν το βάθος των Εσωτερικών Ελέγχων στον τομέα HRM και να εμπλουτίσουν την Αξιολόγηση πέρα από τις τετριμμένες Ερωτήσεις για την Εκπαίδευση και την Ένταξη του Προσωπικού στην Εταιρεία - Οργανισμό.

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

 • Θα έχουν στη διάθεσή τους ένα Πρότυπο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαδικασιών HRM, για να μπορούν να το προσαρμόσουν στα δικά τους δεδομένα.
 • Θα λάβουν ένα set με όλα τα Έντυπα Εργασίας σε Ηλεκτρονική μορφή, για την κάλυψη της Αξιολόγησης όλων των Λειτουργιών του HRM, προκειμένου να υπολογίζεται το επίπεδο Ποιότητας σε κάθε Δραστηριότητα.
 • Θα λάβουν ένα πλήρες Σύστημα Δεικτών, των κορυφαίων παγκοσμίως για την Διοίκηση και τα επί μέρους Τμήματα, μέσω του οποίου αξιολογείται η Αποδοτικότητα του Συστήματος HRM σε κάθε επί μέρους Λειτουργία του.
 • Θα λάβουν ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα 100 απαραίτητων ερωτήσεων για την Έρευνα στο Προσωπικό (Personnel Surveys), όπου θα εξοικειωθούν με τα συνήθη λάθη που γίνονται, αλλά και με τα Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης με τα οποία αξιολογούνται τα ευρήματα για την στατιστική σημαντικότητα τους.
 • Θα κατανοήσουν τις Καλές Πρακτικές για ένα Σύστημα Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού που ξεκινά με Ενέργειες πριν από την Αξιολόγηση, με τα κρίσιμα σημεία κατά τη διάρκειά της και με εκτεταμένα Παραδείγματα Πλάνων Ανάπτυξης βασισμένα στη Φιλοσοφία του Coaching.
 • Θα μπορούν να σχεδιάσουν Δράσεις Βελτίωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Θα κατανοήσουν τις Αρχές ενός σύγχρονου Συστήματος Κινήτρων και Παρακίνησης του Προσωπικού.
 • Θα κατανοήσουν τα σύγχρονα Συστήματα Αξιολόγησης Προσωπικού.
 • Θα ενημερωθούν για τη Μεθοδολογία Ανάπτυξης της κατάλληλης Κουλτούρας.
 • Θα λάβουν πληθώρα Παραδειγμάτων Job Analysis (Περιγραφή Θέσης Εργασίας), ώστε να περιγράφουν κατάλληλα το Προφίλ του προς Πρόσληψη Προσωπικού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 • Καθιέρωση Standards Απόδοσης
 • Σύνδεση Σχεδιασμού με Επιχειρηματικούς Στόχους
 • Εργαλεία
 • Case Study Νο1

2. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

 • Ανάλυση και περιγραφή ζητούμενης θέσης
 • Παραδείγματα σε Ηλεκτρονική Μορφή από όλες τις θέσεις Εργασίας
 • Βιωματική Άσκηση Νο1 – Role Playing
 • Παρακολούθηση – Αξιολόγηση Videos
 • Ανάδειξη Καλών Πρακτικών

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 • Η προετοιμασία της Αξιολόγησης
 • Τα κρίσιμα Σημεία της Συνέντευξης Αξιολόγησης
 • Σχεδιασμός Πλάνου Ανάπτυξης
 • Βιωματική Άσκηση Νο2
 • Εργαλεία

4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • Παράγοντες Παρακίνησης
 • Εποικοδομητικές Αρνητικές Παρατηρήσεις
 • Τεκμηριωμένη Αναγνώριση
 • Mentoring
 • Talent Management
 • Βιωματική Άσκηση Νο 3 - Role Playing

5. ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ)

 • Διαχείριση Συγκρούσεων
 • Αξιακό Σύστημα
 • Παρουσίαση Εργαλείου Αξιολόγησης – Επιλογής Συστήματος Αξιών – Συμπεριφορών
 • Βιωματική Άσκηση Νο 4 – Role Playing

6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – WELLBEING

 • Καταγραφή και Αξιολόγηση Κινδύνων Υγείας και Ασφάλειας
 • Σχεδιασμός μέτρων αντιμετώπισης και παρακολούθησης τους μέσω αναφορών
 • Ανάπτυξη Δράσεων υγείας ευεξίας και ενσωμάτωση τους στην Κουλτούρα του Οργανισμού
 • Εκπαίδευση του Προσωπικού στη Διαχείριση του stress - Life Coaching
 • Παρακολούθηση του ολοκληρωμένου project βελτίωσης υγείας και ευεξίας
 • Εργαλείο Καταγραφής και Αξιολόγησης Κινδύνων
 • Εργαλείο Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Δράσεων και αντιμετώπισης των Κινδύνων

7. ΈΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (PERSONNEL SURVEYS)

 • Πώς Προετοιμάζεται η Έρευνα
 • Πώς μέσω διπλών ερωτήσεων εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των απαντήσεων
 • Εργαλεία μέτρησης Στατιστικής Σημαντικότητας
 • Εργαλεία Σχεδιασμού Δράσεων για να καλυφθούν τα προβλήματα που προέκυψαν από την Έρευνα
 • Case Study No2

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Νικόλαος Ι. Μιχαλολιάκος, Ιδρυτής (το 1993) και Διευθύνων Σύμβουλος της AQS, Χημικός Μηχανικός, επί 20 χρόνια διετέλεσε Ανώτερο και Ανώτατο Στέλεχος μεγάλων Διεθνών Επιχειρήσεων, με συμμετοχή σε περισσότερα από 300 ολοκληρωμένα Έργα Αναδιοργάνωσης, Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστημάτων HRM, Υποστήριξης και Ανάπτυξης Προσωπικού. Έχει υλοποιήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα της Ηγεσίας, της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού ιδιαιτέρως στον Προγραμματισμό και Διαχείριση Χρόνου και έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγος MSc - Ψυχοθεραπεύτρια. Διαθέτει άνω των 15 ετών εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Εξειδικεύεται στη διαχείριση επαγγελματικών και προσωπικών κρίσεων και μεταβάσεων καθώς και στη διαχείριση άγχους. Είναι σύμβουλος, εκπαιδεύτρια, coach και μέντωρ σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς δουλεύοντας με εργαζόμενους από όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Διαθέτει πλούσια εμπειρία ως εισηγήτρια σεμιναρίων σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και ιδιαίτερα σε θέματα σχετικά με επικοινωνία, διαχείριση άγχους, παρακίνηση, ενδυνάμωση και αξιολόγηση απόδοσής.

Περιλαμβάνονται

 •  Εγχειρίδιο του Σεμιναρίου «HRM Auditing»
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Εργαλεία και Ασκήσεις
 •  Υποστήριξη 12 μηνών, σχετικά με θέματα του Σεμιναρίου
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 290 ευρώ Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Τηλέφωνο
210 81 43 341
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Ζήλη Δημητριάδη

 

 

Χάρτης


 

 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!