Applied Professional Training - APT

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ν.4412/2016 - Ν. 4782/2021- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Live Online Training)

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
Παρ, 4 Φεβ 2022 11:00 - 16:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4412/2016

Ι. Πρόσφατες Νομολογιακές Εξελίξεις μετά τις τροποποιήσεις (Ν. 4782/2021)
ΙΙ. Συγχώνευση ΑΕΠΠ – ΕΑΑΔΗΣΥ (σχέδιο Νόμου)

(11:00 - 16:00)

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι πλέον σημαίνουσες πτυχές του Ν.4412/2016, ιδίως σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων αγαθών – υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από Νομική, όσο και από Διαχειριστική πλευρά, τις βασικές αλλαγές αλλά και τις πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις σε σχέση με τις τροποποιήσεις του (Ν. 4782/2021 κλπ.). Επίσης, αναλύονται και οι τελευταίες αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων επί κρίσιμων ζητημάτων.

Αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για την καθημερινή Λειτουργία και Οργάνωση των διαδικασιών και λειτουργιών, τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των αρμόδιων Τμημάτων των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας Προετοιμασίας και Υποβολής Προσφοράς, Ανάθεσης και Εκτέλεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης.

Επιπλέον, παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου που προβλέπει την συγχώνευση ΑΕΠΠ – ΕΑΑΔΗΣΥ («Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων» - έχει ολοκληρωθεί, προς το παρόν, η σχετική διαβούλευση) και των επιπτώσεών του στην πράξη.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε Στελέχη και Νομικούς Συμβούλους, Δικηγόρους Αναθετουσών Αρχών ή Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων (π.χ. Διευθύνσεις Προμηθειών, Νομικές Υπηρεσίες, Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι κ.λπ.)
 • Σε εξειδικευμένα Στελέχη Εταιρειών – Οικονομικών Φορέων ή Συμβούλους που ασχολούνται με δημόσιους διαγωνισμούς και πρέπει να γνωρίζουν τα σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την προετοιμασία μιας προσφοράς, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους κατά την διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης μιας σύμβασης
 • Όπως και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που έχει προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των βασικών Αρχών Δημοσίων Συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

1. Ο Ν. 4412/2016 και οι πρόσφατες τροποποιήσεις του: επιλεκτικές παρατηρήσεις

 Ανάλυση και κριτική επισκόπηση των κυριότερων αλλαγών που έχουν επέλθει στον Ν. 4412/2016 (ιδίως σε Προμήθειες Αγαθών - παροχή Υπηρεσιών), υπό το πρίσμα τόσο των Αναθετουσών Αρχών, όσο και των ενδιαφερόμενων Οικονομικών Φορέων, ενδεικτικά:

 • Κατάργηση ΤΕΥΔ
 • Διευκρινίσεις ΕΕΕΣ - εκ νέου υποβολή
 • Διαβούλευση με Αγορά
 • Απ’ ευθείας Ανάθεση
 • Κατάργηση ΣΕΠΕ πλην Συμβάσεων Φυλάξεων - Καθαρισμού
 • Εγγυήσεις - επί του Προϋπολογισμού
 • Συμπλήρωση ελλειπόντων Δικαιολογητικών
 • Κατακύρωση - Σύναψη Σύμβαση (Δικαιολογητικά - Κοινοποιήσεις) - κατακύρωση 80 – 120% ποσότητας
 • Κοινοποίηση κατακύρωσης και σε προσωρινό Ανάδοχο
 • Συμπλήρωση Δικαιολογητικών «απατηλές» δηλώσεις
 • Ματαίωση Διαδικασίας
 • Ποινικές Ρήτρες - εξομοίωση Αγαθών - Υπηρεσιών
 • Απ’ ευθείας Ανάθεση - έως 30.000 ευρώ
 • Συνοπτικός Διαγωνισμός - επί της ουσίας κατάργηση
 • ΑΕΠΠ - αρμοδιότητα άνω των 30.000 ευρώ από 1.3.2022 (μέχρι τότε ενστάσεις)

2. Πρόσφατες νομολογιακές εξελίξεις - συγκεκριμένες σχετικές αποφάσεις:

 • Προσβολή όρων διακήρυξης (σύνοψη όλων των σχετικών λόγων)
 • Σιωπηρή απόρριψη προσφυγής από ΑΕΠΠ
 • Εξέταση ισχυρισμών προσφυγής από δικαστήρια κατόπιν σιωπηράς απορρίψεως προσφυγής από την ΑΕΠΠ
 • Συμμόρφωση Διοίκησης με αποφάσεις ΑΕΠΠ - δικαστηρίων και εκτελεστότητα σχετικών πράξεων
 • Δικαστική αναστολή όρων διακήρυξης αλλά δυνατότητα συνέχισης της διαγωνιστικής Διαδικασίας
 • Εφαρμογή άρθρων 102, 103 Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκαν σε εκκρεμείς διαγωνιστικές Διαδικασίες
 • Προσήκον ένδικο βοήθημα αναστολής κατά άρθρο 138, Ν. 4782/2021-Νομολογιακές εξελίξεις
 • Προσωρινή διαταγή και αίτηση ακύρωσης

3. Παρατηρήσεις επί συγχώνευσης ΑΕΠΠ – ΕΑΑΔΗΣΥ

 • Καινοφανής «απορρόφηση» (όχι κατάργηση ενός φορέα)
 • Υποβιβασμός ρόλου ΕΑΑΔΗΣΥ
 • Άσκηση αρμοδιοτήτων (πρώην) ΕΑΑΔΗΣΥ
 • Διοικητική Οργάνωση
 • Εκτελεστές διοικητικές πράξεις – εκδίδοντα Όργανα
 • Ρόλος μέλους ΑΕΠΠ – «αποξένωση» από την λειτουργία της Αρχής

4. Παρατηρήσεις - Συζήτηση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Νίκος Στυλιανίδης, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου – Θεωρίας του Δικαίου, δικηγόρος στα ανώτατα δικαστήρια και νομικός σύμβουλος επιλεγμένων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε θέματα διοικητικού δικαίου, δημοσίων συμβάσεων, θεσμικής οργάνωσης και εφαρμοσμένης νομικής έρευνας. Έχει διατελέσει σύμβουλος στα υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και έχει διδάξει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περιλαμβάνονται

 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 290 ευρώ. Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Τηλέφωνο
210 62 15 220
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Δημητριάδη Ζήλη

 

 

Χάρτης


 

 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!