Applied Professional Training - APT

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4412/2016 - ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4782/2021 (Live Online Training)

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 
Πεμ, 9 Φεβ 2023 09:30 - 17:00

Διαδικτυακή Εκπαίδευση,

Το σεμινάριο υλοποιείται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής web - πλατφόρμας, που έχει την δυνατότητα πλήρους Διαδραστικότητας (Interaction), πρόσωπο προς πρόσωπο επικοινωνίας, αμφίδρομης υποβολής ερωτήσεων και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, σαν να βρίσκονται σε εκπαιδευτική αίθουσα.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν.4412/2016
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4782/2021

Στο Σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται οι σημαντικότερες πτυχές του Ν. 4412/2016, κυρίως σε ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών - Υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εμπειρία από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του και τα προβλήματα που αυτή έχει αναδείξει, τόσο από νομική όσο και από διαχειριστική πλευρά, τις βασικές αλλαγές αλλά και τις πρόσφατες τροποποιήσεις του (Ν. 4782/2021 κ.λπ. νόμων εντός του 2022). Τα ανωτέρω αναλύονται υπό το πρίσμα διαφόρων αποφάσεων τόσο της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) όσο και των αρμόδιων δικαστηρίων της χώρας.

Αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για την καθημερινή λειτουργία και οργάνωση των διαδικασιών και λειτουργιών τόσο των Αναθετουσών Αρχών όσο και των Οικονομικών Φορέων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας Ανάθεσης (δημοσίευση Διακήρυξης, υποβολή Προσφοράς, αποφάσεις Ανάθεσης και εκτέλεσης Δημόσιας Σύμβασης).

Συγκεκριμένα αναλύονται τα διάφορα είδη της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι Τεχνικές και τα Εργαλεία Ανάθεσης, οι βασικές έννοιες, αρχές και κανόνες Ανάθεσης καθώς και επιμέρους, σημαντικά, ζητήματα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο απευθύνεται:

 • Σε Στελέχη, Νομικούς Συμβούλους και Δικηγόρους Αναθετουσών Αρχών ή Εταιρειών - Οικονομικών Φορέων που συμμετέχουν σε διαδικασίες Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Σε εξειδικευμένα Στελέχη ή Συμβούλους που ασχολούνται με δημόσιους διαγωνισμούς Εταιρειών - Οικονομικών Φορέων αλλά και Αναθετουσών Αρχών
 • Σε κάθε ενδιαφερόμενο που έχει προκαταρκτική ή εκτενέστερη γνώση των Δημοσίων Συμβάσεων και σχετικών διαδικασιών

ΠΩΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να κατανοούν πληρέστερα και να εξοικειωθούν με:

 • Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την Ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων (N. 4412/2016) με τις πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4781/2021 αλλά και διάφοροι νόμοι που εκδόθηκαν εντός του 2022
 • Τα διαφορετικά είδη των διαγωνιστικών διαδικασιών
 • Τις βασικές έννοιες, όρους και κανόνες που εφαρμόζονται στην διαδικασία Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων
 • Τα πρακτικά ζητήματα που ανακύπτουν και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο πλαίσιο Ανάθεσης μιας Δημόσιας Σύμβασης
 • Τα κριτήρια επιλογής και τους λόγους αποκλεισμού συμμετοχής των Εταιρειών - Οικονομικών Φορέων
 • Την έννομη προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο
 • Την υποχρέωση συμπλήρωσης - αποσαφήνισης των δικαιολογητικών
 • Τους λόγους και την διαδικασία ματαίωσης της Ανάθεσης ενός Δημόσιου Διαγωνισμού
 • Τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμμετέχει ένας τρίτος Οικονομικός Φορέας σ᾽ ένα Δημόσιο Διαγωνισμό
 • Την αντιμετώπιση επιμέρους ζητημάτων και εννοιών από τα εθνικά και ευρωπαϊκά Δικαστήρια αλλά και τις αρμόδιες εθνικές Αρχές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Εξαιρέσεις - σε ποιες Συμβάσεις δεν εφαρμόζεται ο Ν. 4412/2016.
 • Το νομικό πλαίσιο που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις.
 • Εθνική και κοινοτική νομοθεσία, με τις πρόσφατες τροποποιήσεις.
 • Κατώτατα όρια κοινοτικών οδηγιών.

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΑΡΧΕΣ & ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

 • Έννοια Οικονομικού Φορέα.
 • Έννοια Δημόσιας Σύμβασης Έργου, Μελέτης, Υπηρεσίας, Προμήθειας και λοιπά είδη Δημοσίων Συμβάσεων (μεικτές, ήσσονος αξίας, ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα).
 • Εμπλεκόμενοι Φορείς.
 • Εμπλεκόμενες Αρχές.
 • Αρχές και κανόνες που διέπουν τις διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 • Ανοιχτή, κλειστή, ανταγωνιστική με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικός διάλογος, σύμπραξη καινοτομίας, συμφωνίες πλαίσιο, διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, απευθείας Ανάθεση.
 • Ανάθεση με ηλεκτρονικά μέσα.
 • Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).
 • Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
 • ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 • TendersElectronicDaily (TED).
 • Υποχρεώσεις δημοσιότητας και σχετικές προθεσμίες.
 • Χρήση πρότυπων τευχών και υποδειγμάτων διακηρύξεων της ΕΑΔΗΣΥ.

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Γενικές αρχές επιλογής των συμμετεχόντων.
 • Λόγοι αποκλεισμού.
 • Καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
 • Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια.
 • Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα.

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 • Εγγυήσεις (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας).
 • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Συμπλήρωση και Υποβολή.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις.
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά.
 • Έγγραφα σύστασης.
 • Εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια.
 • Τεχνική και οικονομική Προσφορά.
 • Δείγματα εργασιών.
 • ISO.

ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 • Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής.
 • Έλεγχος τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
 • Κατάταξη Προσφορών.
 • Κριτήρια ανάθεσης.

Ζ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 • Ποινικό Μητρώο.
 • Πιστοποιητικά Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις.
 • Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες.

Η. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • Προδικαστική Προσφυγή.
 • Αίτηση αναστολής και ακύρωσης.

Θ. ΧΡΗΣΙΜΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 • Στήριξη στην ικανότητα τρίτων Οικονομικών Φορέων και υπεργολαβία.
 • Ασυνήθιστα χαμηλές Προσφορές.
 • Ισοδύναμες και ισότιμες Προσφορές.
 • Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών.
 • Ματαίωση διαδικασίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ιωάννης Σαρακηνός, Δικηγόρος Αθηνών, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, διορισμένος στον Άρειο Πάγο, επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου Sarakinos Law που εδρεύει στο Κολωνάκι της Αθήνας. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων Νομικής (LL.B.) και ενός μεταπτυχιακού τίτλου (LL.M.) στο χρηματοοικονομικό και τραπεζικό Δίκαιο από το London School of Economics & Political Science. Διαθέτει σημαντική και πολυετή εμπειρία σε πλείονες τομείς Δικαίου, εξειδικεύεται δε στο εμπορικό (με ιδιαίτερη έμφαση στο δίκαιο τεχνολογιών και αντιμετώπισης ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/AML), στο Δημόσιο - Διοικητικό (κυρίως στο Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων και σχολικών Επιτροπών των Δήμων) και στο δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στο πλαίσιο της εξειδίκευσης και ενασχόλησής του με το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων, διατελεί, επί σειρά ετών, Νομικός Σύμβουλος Οικονομικών Φορέων αλλά και Φορέων του Δημοσίου, εκπροσωπώντας τους, δικαστικά και εξωδικαστικά, με εγνωσμένη και σημαντική επιτυχία σε ενστάσεις, προδικαστικές προσφυγές ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ (πρώην ΑΕΠΠ) και αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. Είναι επικεφαλής Νομικός Σύμβουλος της Ψηφιακής Πύλης «ΔήμοςData», που παρέχει τεχνογνωσία στην αυτοδιοίκηση, με ειδίκευση στην νομοθεσία των Δημοσίων Συμβάσεων, των Σχολικών Επιτροπών και των Προσωπικών Δεδομένων. Από το 2015 υπήρξε ενεργός συνεργάτης της Παγκόσμιας Τράπεζας στο ετήσιο ενημερωτικό για το "Επιχειρείν στην Ελλάδα".

Περιλαμβάνονται

 •  Σημειώσεις του σεμιναρίου
 •  Παρουσίαση του σεμιναρίου
 •  Βεβαίωση Παρακολούθησης
 •  Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

 

Κόστος Συμμετοχής: 420 ευρώ. Στη δεύτερη και κάθε επόμενη συμμετοχή παρέχεται έκπτωση 15%

Για τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο πατήστε "Δήλωση Συμμετοχής" παρακάτω για να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ηλεκτρονικά ή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 81 43 341.

Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ. H εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει στην ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης στο πρόγραμμα του ΛΑΕΚ 0,06%.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στον Ο.Α.Ε.Δ: Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Τηλέφωνο
210 62 15 220
Email
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τόπος Υλοποίησης Σεμιναρίου
Διαδικτυακή Εκπαίδευση
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Δημητριάδη Ζήλη

 

 

Χάρτης


 

 

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνεται νέα μας και να είστε πάντα ενημερωμένοι για τα νέα σεμινάρια!